Kariyer Danışmanlığı

KARİYER DANIŞMANLIĞI

 İnsan hayatında verilen kararlardan belki de en önemlisi, kişinin mesleğiyle ilgili olarak vermiş olduğu karardır. Bir kimsenin seçtiği meslek onun işinde başarılı olup olamayacağını, ileride bir iş bulup bulamayacağını, nerede oturup kiminle evleneceğini ve kimlerle etkileşimde bulunacağını belirler. Kuzgun (2000), meslek seçimi kararının insan yaşamını ne denli etkilediğini vurgularken, meslek seçiminin demokratik bir toplumun insan gücünü nasıl kullanacağını, kişilerin yaşam değerlerini, yaşam biçimlerini de etkileyeceğini vurgulamıştır. Meslek, sadece para kazanma, geçimi sağlama değil, aynı zamanda yetenekleri kullanma ve kendini gerçekleştirme yoludur (Kuzgun, 1982). Ayrıca meslek kararının önemini vurgularken düşünülmesi gereken en önemli noktalardan biri de, meslekle ilgili etkinliklerin, insan yaşamının büyük bir bölümünü kapsadığıdır. Uykuda geçirilen vakitler çıkarılacak olursa, ortalama bir insan hayatının gençlik döneminden sonraki yarısı, mesleğiyle ilgili etkinliklerle uğraşı ile geçmektedir. nsan yaşamında bu kadar önemli bir yeri olan meslek seçimi sadece yaşamın belli bir döneminde verilmiş olan tek bir karara bağlı değildir. Yazarların büyük çoğunluğu meslek seçimini gelişimsel bir süreç olarak açıklamıştır (Super, 1970; Ginzberg, 1972; Gottfredson, 1981). Bu yüzden öğrencilere kariyerleriyle ilgili verilecek danışmanlık hizmetlerinin sadece belli bir sürece bağlanarak ilköğretim ve lise düzeylerinde verilmesi yeterli olmayacaktır. Belli bir alan seçmiş olan üniversite öğrencilerinin de kariyerleriyle ilgili danışmanlığa gereksinimleri vardır. Kariyer gelişimi çocuklukta başlayıp kişinin yaşamı boyunca devam eden bir süreçtir (Super, 1990). Bu sebeple bireylerin kariyerleriyle ilgili olarak yardım almaya hayatlarının her aşamasında ihtiyaçları olabilir. Üniversite yılları, öğrencilerin kariyerleriyle ilgili kararlar almalarında, planlar yapmalarında önemli bir süreçtir. Bu süreçlerinde öğrencilere profesyonel yardım vermek amacıyla, dünyanın değişik ülkelerindeki üniversitelerde kariyer danışmanlığı konusunda uzmanlar görevlendirilmektedir. Kariyer psikolojik danışmanları (career counselors), danışanlarıyla terapötik bir ilişki kurabilmek için etkin dinleme becerilerinin kullanırlar ve danışanlarına çalışma dünyasıyla ilgili veri toplamalarında ve bunları analiz etmelerinde, seçtikleri meslekle ilgili duygu ve inançlarını değerlendirmelerinde, kariyerleriyle ilgili kararlar vermelerinde, hedefler oluşturmalarında ve gelecekle ilgili plan yapmalarında yardım ederler.